Detta är vår vision för Ängelholm

Vision 2018-2022

Ängelholm behöver växa med mer fler invånare och fler företag, utan att vi för den sakens skull tappar vår känsla av småstad. För att klara detta ska nya bostadsområden och nya trafiklösningar utvecklas.

1. Utveckla småstadskaraktären

Vi behöver attraktiva bostäder för alla åldrar oavsett plånbok. Det handlar om ungdoms-/studentlägenheter, villor för barnfamiljer eller lägenheter för seniorer.
 
Nya bostadsområden är på gång vid Stationen, Fridhem och Barkåkra. Ängelholm växer, men med ansvarsfull planering och genomtänkt arkitektur kan småstadskaraktären till och med förstärkas och utvecklas.
 
Självklart behövs vettiga trafikstråk för att klara alla nyinflyttade på Stationsområdet och för att äntligen leva upp till "staden vid havet". Genom en enkel trafiklösning – Klippanvägens förlängning – får vi en smidig väg till stationen och havet samtidigt som vi utvecklar stadens innerkärna för gående och cyklister.

2. Bevara det vackra och funktionella

Parkskolan, som stått oanvänd i flera år, ser äntligen ut att få den kärlek den så väl förtjänar. Det innebär att även Stadsparken kan utvidgas och (istället för en bullrig genomfartsled) bli en trivsam oas för både flanörer och elever på närliggande Rönneskolan.
 
Biblioteket är efter många år av diskussioner på gång att renoveras,  men behöver få en professionell scen som lockar gästande artister, föreningar och publik.
 
Stadshuset ville vi gärna behålla som stadshus, men med ett moderniserat inre som bättre passar för dagens kommunala organisation.
 
Tingshuset har blivit för litet för kulturskolan. Men här finns gott om plats för annan verksamhet.

3. Satsa på havet och Rönneå

Rönneå är något av det vackraste i hela Ängelholm. Den vill vi ska vara tillgänglig för alla. Långa, sköna promenadstråk som är upplysta på kvällarna där alla tryggt kan flanera längs åkanten och emellanåt slå sig ner på en vacker parkbänk.
 
Stranden från Sibirien till Klitterhus erbjuder många möjligheter. Vi ska påbörja åtgärder för att skydda och bevara klitterna.  Och göra den tillgänglig för alla, oavsett om de besökande har barnvagn, rullator eller rullstol.

4. Behåll Hälsostadens självstyre

Ängelholm behöver sitt sjukhus och Hälsostaden för att trygga vården för regionens patienter. Vi vill utveckla Hälsostaden till en vårdinrättning som blir ett mönster för resten av Sverige. Detta kan vi genomföra med hjälp av olika aktörer (privata som offentliga) för att få bästa kvalitet. Region Skåne behöver drivkraften från näringslivet, initiativförmågan och möjligheterna till valfrihet för att vi tillsammans ska säkra välfärden i framtiden.

5. Utöka kulturen i hela kommunens verksamhet

Kultur ger bevisat bättre hälsa, genom riktade kulturinsatser (musik, dans, konst, litteratur) kan vi förbättra både unga och gamlas hälsa och få människor i alla åldrar att må bättre.
 
Kultur ger bättre inlärningsförmåga, ökad kreativitet och bättre självkänsla. Därför bör alla barn och ungdomar ha tillgång till kultur i olika former. Kulturskolan är en bra plattform för detta.

Vi vill att kulturskolan integreras med Rönneskolan och får bra, anpassade lokaler i den s k H-byggnaden. Då får eleverna möjlighet att ha kulturen nära den dagliga skolverksamheten och skjutsande föräldrar får enklare att hämta/lämna sina barn vid kvällsaktiviteter.

Låt kulturen synas i Ängelholm genom att lyfta fram fler arrangemang och Ängelholms rika föreningsliv,  genom mer offentlig konst och utsmyckning som skapar inbjudande, och stimulerande mötesplatser och attraktiva boendemiljöer. Tillsammans med ideella föreningar, näringsliv, samfund och övriga intressenter kan vi skapa oanade möjligheter!

6. Skapa trygghet

Ängelholm ska vara en trygg kommun där ingen ska känna sig osäker eller rädd för att gå ut. Därför är det viktigt att det finns aktiviteter även på kvällarna i centrum för att locka restaurang- och kulturbesökare och att belysa stråk för både gående och cyklister. Oavsett om det är inne i staden eller utanför.
 
Det ska vara tryggt för våra skolbarn att cykla till skolan. Därför vill vi se nya säkra cykelleder till bl a Magnarps skola för eleverna som idag tar sig dit på stora vägar utan cykelbana.
 
Rätten till assistens har alltid varit en liberal fråga. För oss är det självklart att alla ska ha rätt till en god livskvalitet och få utvecklas utifrån egen förmåga genom trygghet.

7. Utveckla skolan

Alla barn har rätt till lek och rörelse. Genom att satsa på bra aktivitetsytor på alla skolor ger vi barn och ungdomar möjlighet till lek och rörelse både under skoltid och efteråt.
 
Två av 10 ungdomar klarar inte skolan. Detta tycker inte vi är ok. Vi tillför resurser med målet att alla ska klara att gå ut nionde klass.
 
Bygg en gemensam högstadieskola inne i Ängelholm för alla kommunens elever.
 
Ängelholm kallar sig idrottsstaden, ändå har vi inte något idrottsgymnasium/idrottsskola på högstadienivå där unga idrottsintresserade kan kombinera sin favoritidrott med studier.

8. Hushålla med pengarna

Ängelholms kommun har råd till mycket, men det gäller att tänka klokt med skattebetalarnas pengar.