Integration

 

Integration
- Politik som skapar möjligheter och ställer krav

Invandringen har berikat Sverige genom århundraden, och vi vill att det ska fortsätta vara så. Då måste invandring bli mer än att resa över gränsen: Nya svenskar ska släppas in i samhället på riktigt, lära sig språket, jobba och bli en del av ett Sverige som växer och utvecklas.

 • Gör det billigare och enklare att anställa – inför inträdesjobb
 • Snabbare validering, inför yrkesskola, mer vuxenutbildning och lärlingsanställningar
 • Språk – ökat deltagande i sfi, kombinera sfi med jobb
 • Krav på motprestation för att få ekonomiskt stöd
 • Mer tid för nyanlända elever i skolan
 • Karriärtjänster för lärare i utsatta områden
 • Obligatorisk språkförskola för barn till nyanlända
 • Bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck
 • Stopp för nya religiösa friskolor
 • Obligatorisk samhällsinformation
 • Inga pengar till föreningar som motverkar jämställhet och integration
 • Språk- och samhällsprov vid ansökan om medborgarskap
 • Motverka trångboddhet, svartkontrakt och försäljning av fiktiva adresser
 • Begränsa EBO (sk. eget boende)

Varje människa ska ha en ärlig chans

Alla människor som kommit till vårt land måste få chans att komma in i samhället. Men en stängd arbetsmarknad och stelbenta system gör det svårt.
Barn växer upp omgivna av vuxna som saknar jobb och inte talar svenska. Flickor och pojkar lever i hederns järngrepp.
Det vill vi ändra på. Då måste fler få jobb, lära sig svenska, klara skolan och hitta någonstans att bo. Vi vill stärka individen och motverka parallellsamhällen.

Öppna arbets-marknaden för fler


Det måste bli enklare att snabbt få jobb och egen försörjning – även för dem som inte pratar bra svenska eller saknar utbildning.
Vi vill införa inträdesjobb för unga och nyanlända med lite lägre lön på första jobbet och enklare regler.
De som har utbildning och yrkeserfarenhet ska snabbt få hjälp att komma i jobb. Deltagandet i svenska för invandrare (sfi) måste öka och ska kunna kombineras med jobb och praktik.

Tydliga krav och förväntningar


Vi utgår från allas möjligheter och eget ansvar.
Den som vill få samhällets ekonomiska stöd måste också lära sig svenska, utbilda sig
och ta ett jobb.
Fler kvinnor måste komma i jobb och lära sig svenska.

Alla elever ska klara skolan

Nyanlända elever måste få mer tid att klara skolan. Undervisning ska till exempel kunna ske på loven.
Skolsegregationen kan minskas genom jämnare fördelning av nyanlända elever mellan skolor. I utsatta områden behövs särskilda karriärtjänster.
Förskolan är viktig för barns språkutveckling och för att barn ska lära sig svenska. Vi vill införa obligatorisk språkförskola för barn till nyanlända från tre år.

Moterka parallell-samhällen

Varje människas frihet måste försvaras oavsett vem man är eller var man kommer ifrån, därför måste parallellsamhällen motverkas.
Svensk lagstiftning gäller alla
i vårt land och rättsstaten måste skydda individen. Hedersrelaterat våld och förtryck måste bekämpas genom mer kunskap men också strängare straff.
Vi vill införa ett stopp för nya religiösa friskolor eftersom de motverkar integrationen.
Inga offentliga medel ska gå till odemokratiska organisationer eller föreningar som motverkar integration och jämställdhet.

Obligatorisk samhällsinformation

Alla asylsökande och nyanlända ska tidigt ta del av obligatorisk samhällsinformation.
Viktiga frågor för vårt jämställda, demokratiska och sekulära samhälle inklusive hedersförtryck, antisemitism och hbtq-personers rättigheter ska lyftas.
Den som väljer att bli medborgare ska göra ett språk- och samhälls-test.