Vatten

- vårt viktigaste livsmedel

Detta är de miljöinsatser som vi Liberaler prioriterar i Ängelholm

Högst upp bland miljöfrågorna sätter Liberalerna rent vatten. Vattnet är vårt viktigaste livsmedel men tillståndet i våra vattendrag speglar också hur rent eller förorenat vi har i vår miljö. Alla föroreningar hamnar så småningom i vattnet.

Vi har motionerat om:

 • Odlingsfria zoner runt våra vattendrag för att förhindra övergödning.
 • Förbättrad analys av tillståndet i våra vattendrag
 • Rening från läkemedelsrester i kommunens reningsverk
 • Bättre vandringsvägar för fisk i våra vattendrag
 • Förbättra yngelplatser i Rönneå och Vegeå
 • Musselodling i Skälderviken för att reducera kvävemängden
 • Premiera insatser som värnar kommunens vattendrag

 
Liberalerna vill ha rena stränder och skydd för klitterna.
Åtgärder för att förhindra stranderosionen skall omedelbart genomföras i enlighet med förslag i ”Strategi för långsiktigt skydd och bevarande av Ängelholms havsbad”.
Regelbunden städning och skötsel av stränderna
 
Liberalerna vill att våra stadsnära naturområden skall vara lättillgängliga och besökas av fler kommuninnevånare för naturupplevelser och rekreation.
Nybroskogen skall skyddas för bebyggelse
Kronoskogen skall göras mer tillgänglig för funktionshindrade och barnfamiljer
 
Liberalerna vill förbättra trafikmiljön och minska buller.
Ända sedan i början av 90-talet har Liberalerna (dåvarande Folkpartiet) verkat för Klippanvägens förlängning för att avlasta trafiken genom centrum. Nu har problemen med tung trafik och övrig nyttotrafik till stationsområdet, parallelltrapetsen och stranden blivit akut. Klippanvägens förlängning måste genomföras nu!
Buller är ett hälsoproblem. Liberalerna har motionerat om bullermätningar och bullerdämpande åtgärder.
 
Liberalerna tar klimatfrågan på allvar.
De stora klimatfrågorna kräver överstatligt samarbete och lagar och stöd på statlig nivå. Men det finns enkla åtgärder på lokal nivå.

 • Matsvinnet skall minska i skolor och äldreboende.
 • Sopsortering och återbruk är något som kan utvecklas lokalt. Vi skall ha en fungerande sopsortering i hela kommunen och vi som sorterar våra sopor skall känna oss trygga med att återanvändning av plast, plåt, glas, papper mm verkligen sker. Kommunen kan informera bättre.
 • Kollektivtrafiken och kommunens tjänstefordon för persontransporter skall vara fossilfria 2020.
 • Liberalerna vill värna den goda åkerjorden och begränsa nybyggnation på odlingsbar åkermark
 • Det finns stora ytor i form av passiva tak. Liberalerna vill att taken ”aktiveras” genom installation av solpaneler eller odlingsterrasser. Detta är särskilt lämpligt vid nybyggnation eller omläggning av tak. Liberalerna har motionerat om att inventering skall göras för att finna lämpliga tak för installation av solpaneler.

Liberalerna i Ängelholm värnar om Skäldervikens vatten,
våra sjöar och vattendrag.

Men vår miljöpolitik handlar om betydligt fler områden.


" Vi tvekar inte när det gäller att fatta obekväma men nödvändiga beslut som innebär att den som smutsar ner också ska betala mer och vi värnar hav och vattendrag, skyddsvärd skog och den biologiska mångfalden.

Jan-Erik Bengtsson, Gröna Liberaler

Vi har som enda parti lagt motioner om:

• Odlingsfria zoner runt våra vattendrag för att förhindra övergödning.
• Förbättrad analys av tillståndet i våra vattendrag.
• Rening från läkemedelsrester i kommunens reningsverk.
• Bättre vandringsvägar för fisk i våra vattendrag.
• Förbättrade yngelplatser i Rönneå och Vegeå.
• Musselodling i Skälderviken för att reducera kvävemängden.
• Premiera insatser som värnar kommunens vattendrag.