Motioner 2017-2018

Ängelholm är värd en riktig scen utifrån kulturföreningarnas behov

2017-06-15
2014 fanns långt framskridna planer för ett nytt Kulturstråk i Ängelholm. Efter tre år av gediget förarbete, där politiken, föreningar, kommuninvånare och förvaltning lagt sina synpunkter, såg det äntligen ut som att Ängelholm skulle få en riktig kulturscen.
Nu blev det inte så. Och inte heller nu, fyra år senare, när biblioteket äntligen ska renoveras blir det ingen etablerad kulturscen i Ängelholm.

Ängelholm är värd en riktig scen utifrån kulturföreningarnas behov

2014 fanns långt framskridna planer för ett nytt Kulturstråk i Ängelholm. Efter tre år av gediget förarbete, där politiken, föreningar, kommuninvånare och förvaltning lagt sina synpunkter, såg det äntligen ut som att Ängelholm skulle få en riktig kulturscen.
Nu blev det inte så. Och inte heller nu, fyra år senare, när biblioteket äntligen ska renoveras blir det ingen etablerad kulturscen i Ängelholm.

Detta är anmärkningsvärt, både med tanke på kommunens storlek och hur stort behovet är av en scen för såväl alla de kulturföreningar som är aktiva i Ängelholm som kommunens väletablerade Kulturskola.
 
Liberalerna föreslår därför :
Att kommunen snarast (i samarbete med kulturföreningar, Kulturskolan och arrangörer) undersöker utrustningsbehov och placering för en fullvärdig kulturscen i Ängelholm som kan stå färdig inom de närmaste åren.
 
Ängelholm, den 15 juni 2018
Charlotte Engblom
Eva Kullenberg
Eric Sahlvall

Utred de kommunala respektive entreprenaddrivna vårdboenden vad gäller kvalitet och kostnad för kommunen.

Ängelholms kommuns budget för sociala verksamheter har ständigt dragits med underskott på ca 17 miljoner mot budget. Det är alltid svårt att budgetera för sociala utgifter. Trots flera skattehöjningar de senaste åren kvarstår underskotten. Med detta som bakgrund kan det vara på sin plats att titta över de olika områden inom vård och omsorg och se om det går att göra på annat sätt. I grunden handlar det om att ta ansvar för varje skattekrona som våra medborgare betalar.

En jämförelse mellan nuvarande vårdboenden och demensboenden för äldre som finns på entreprenad, med de som finns i kommunal regi visar att det är en icke oväsentlig kostnads skillnad. De kommunala är mer än 10 miljoner kronor dyrare att driva. Jämförelsen är gjord utifrån nuvarande avtal med entreprenörer och vårdpris per dygn, med det vårdpris per dygn som gäller för de kommunala. Detta ger ett betydligt lägre snittpris per vårddygn för de entreprenaddrivna vårdboendena.
 
En viktig faktor vis sådan jämförelse är kvaliten, hur den upplevs av de boende. Med Socialstyrelsens brukarundersökning för 2017 som bas, kan man konstatera att skillnaden mellan de entreprenaddrivna boende och kommunala var ca 3% högre för de kommunala, vilket kan vara en felmarginal, då alla kommunala inte deltog i undersökningen.
 
Det är viktigt att kvalitén på de olika boenden är den bästa möjliga och får inte äventyras. Vi är övertygade om att Ängelholms kommun kan få vård och demensboenden av bästa kvalitet samtidigt som det finns en väsentlig besparingar göra genom att fler boenden drivs på entreprenad.
 
Liberalerna föreslår därför:
Att kommunen utreder vad den årliga kostnaden skulle bli i jämförelse med dagens kostnad om Solhaga, Munka Ljungbygården, Kvarnliden, Karlsgården, Åsbytorp och Viktoriagården lades ut på entreprenad.
Villans vårdboende och Kungshaga skall kvarstå i Kommunal regi.
 
Ängelholm, den 27 maj 2018
Eva Kullenberg
Charlotte Engblom

Tydliggör villkoren i bygglovsansökan för att minimera störande och hälsofarligt buller

I Ängelholms miljöplan 2013-2020 är ett av målen att minimera störande och hälsofarlig bullerpåverkan. Trots detta har störande buller, främst från trafik, under flera år varit ett återkommande inslag i Ängelholms stadsmiljö. Ängelholm har till och med i en tidningsartikel om buller från tågtrafiken döpts till ”Bullerbyn”.

En god ljudmiljö kräver att myndigheternas bestämmelser om ljudpåverkan verkligen efterlevs. Därför är kontrollmätning ett viktigt instrument för att bevaka  att bestämmelserna följs, både för kommunen som tillsynsmyndighet och för enskilda människor som vill hävda sitt intresse att inte störas av buller.

Lika viktigt är att de beräkningar av ljudpåverkan som görs inför en byggnation är tillförlitliga och har marginal för osäkerhet. (Beräknade ljudtryck anges ofta med en marginal till det tillåtna på endast en tiondels decibel, det är inte tillförlitligt).
 
Att tydliggöra vilka bestämmelser som gäller - och hur kontroll av faktisk påverkan kan göras - är viktigt för en trovärdig politik på detta område.
 
Liberalerna föreslår därför:
att det i bygglov med bullervillkor alltid skall finnas följande upplysningar:

  1. Vilka bullerbestämmelser som gäller inklusive de värden som skall uppfyllas.
  2. En uppmaning till byggherren att företa kontrollmätning inom viss tid och att därvid ta hänsyn till synpunkter från närboende och andra berörda beträffande årstid, tidpunkt, väderförhållanden etc som har betydelse för resultatet.
  3. Vem som har rätt att begära kontrollmätning.

att beräkningar av bullerpåverkan skall göras med en marginal för osäkerhet.

att kontrollmätning av befintlig ljudpåverkan alltid görs inför samråd om utbyggnad av nya bostadsområden och nya gator/vägar.

Ängelholm, den 27 maj 2018
Eva Kullenberg
Charlotte Engblom


Utökade turer för busslinje 507

Busslinje 507 är troligen den sämst fungerande nuvarande existerande busslinjen i kommunen idag.
Det är idag svårt att ta sig från Hjärnarp och Svenstorp till Ängelholms centrum med kollektivtrafik. Främst drabbar detta unga och äldre. Men också de som vill välja ett klimatsmartare transportsätt än bilen när de ska till Ängelholms centrum.

Linjen behöver fler turer över hela dagen och en alternativ sträckning: (Ängelholms station -Rebbelberga - Ängelholm/Helsingborg Airport – Hjärnarp - Svenstorp)
för att vara tillräckligt attraktiv för människor som vanligtvis tar bilen till centrum.
En förbättrad bussförbindelse skulle ge en större dragningskraft för att bosätta sig i Hjärnarp, då invånarna inte behöver vara beroende av bilen.
Med två olika körvägar skulle dessutom körtiden bli kortare, samtidigt som kommunens flygplats får ytterligare en kollektivtrafikförbindelse.
 
Liberalerna föreslår därför:
- att kommunen utreder en alternativ sträckning för linje 507
(Ängelholms station -Rebbelberga - Ängelholm/Helsingborg Airport – Hjärnarp - Svenstorp) och möjligheterna för tätare tidtabell för linje 507.

- att snarast bjuda in Skånetrafiken i Region Skåne till diskussioner och samarbete för att påskynda arbetet.
2018-02-28

Namnge våra stora cykelvägar

Ängelholm har många cykelvägar och vi hoppas att det ska bli ännu fler i framtiden. Men på vissa ställen är det svårt att se hur cykelvägarna fortsätter. Detta skulle underlättas med skyltar och med tydlig markering av vilken cykelled som avses.
Ponera att någon råkar ut för en olycka eller sjukdom på en cykelväg. 

Då kan det vara bra att ha ett specifikt namn på cykelleden, t ex ”Hembygdsparkens cykelled” eller ”Munka cykelled”. Dessutom skulle det underlätta för turister och tillfälliga besökare i kommunen.
 
Liberalerna föreslår därför:
-       att de större cykelvägarna ges egna namn och får tydliga skyltar.

2018-02-28

Anlägg strandpromenad för rullstolar och rullatorer i samband med renoveringen och återuppbyggandet av nya badbryggan

Alla har rätt att få njuta av Ängelholms vackra strand. Men alla har inte möjlighet att komma ner till bryggan, för att doppa tårna i vattnet.
Enligt Ängelholms mångfaldsplan och folkhälsoplan ska alla ha möjlighet att på lika villkor leva ett långt liv med hög livskvalitet. Detta måste även innefatta tillgängligheten till stadens största turistattraktion.

I Köges nya stadsdel Köge Kyst har man använt sig av trätrallar i vackert mönster som går igen i både stigar och allmänna terrasser på den långa anlagda stranden. Kanske detta kan vara något även för Ängelholm.

Liberalerna Ängelholm föreslår att;
En tillgänglighetsanpassad strandpromenad anläggs i samband med renoveringen och återuppbyggnaden av nya badbryggan.
2018-02-28

Amfiteater vid ån

För ett år sedan lämnade Liberalerna in en motion angående en amfiteater nedanför Grönvalls trappor. Motionen ska nu upp i kommunfullmäktige den 29 januari, men frågan är om den går igenom då kommunens tjänstepersoner redan anser att det finns möjligheter till en scen nedanför Rönne brygga.
Läs artikeln från HD/NST angående motionen här


Solkarta för Ängelholm

Solenergi har enorm potential. Energikällan är förnybar, i det närmaste utan negativa miljöeffekter och med stor energikapacitet. Positivt är därför att fler och fler, både privatpersoner och företag, nu gör en grön energiomställning och satsar på solpaneler. Det är bra. Men det behövs göras mycket mer.

Ska Ängelholm bli en klimatneutral kommun och bidra till att Sverige når klimatmålen krävs satsningar inom energiområdet. Flera skånska kommuner, Kristianstad och Landskrona bland annat, har tagit fram solkartor. En solkarta innebär att en inventering görs av vilka byggnader, offentliga såväl som privata, som lämpar sig bäst för solpaneler. Genom en sådan solkarta kan fastighetsägare lättare avgöra huruvida en investering i solpaneler är lönsam. Det skulle även underlätta för kommunen att avgöra vilka kommunala byggnader som passar för solpaneler.
 
Ska vi kunna kapitalisera på solenergin krävs att det blir enklare att investera i solpaneler. En solkarta är ett steg på vägen dit.
 
Liberalerna föreslår att Ängelholm arbetar fram en solkarta där det framgår vilka tak i staden som är lämpliga för solenergi.

 2017-10-23

Seniorhus

Att träffas, aktivers sig, motionera, lyssna på föredrag – det är något som människor i alla åldrar har nytta och glädje av. Behovet försvinner inte med stigande ålder, tvärtom.
 
Ängelholms Seniorer behöver en plats att förutsättningslöst träffas, utan att vara föreningsansluten, anser Liberalerna Ängelholm.

Vi ser att Seniorer i Ängelholm skulle ha stor glädje och nytta av an centralt belägen byggnad med flexibel planlösning, nära kollektiva kommunikationer och med kommunen som huvudansvarig. I huset ska sedan inrymmas de aktiviteter som Seniorerna själva anser sig behöva, och dessa tas fram förslagsvis i medborgardialoger.
 
Liberalerna Ängelholm föreslår att;
Ett Seniorhus i kommunal regi inrättas centralt i Ängelholm.
 
2017-10-16

Husbåtar

Ängelholms kommun har ett attraktivt läge, men som många andra inflyttningskommuner saknar vi bostäder. Vi har vackra hamnar och stränder som borde kunna användas bättre och till gagn för fler än vad som sker idag. Slår man ihop de två förutsättningarna finns alla möjligheter för att göra Ängelholms kommun än bättre och mer attraktivt.

Det menar Eva Kullenberg som lagt en liberal motion till Kommunfullmäktige angående byggande av husbåtar.

I motionen föreslås att en utredning genomförs för att se om möjlighet finns att bygga en husbåtspark i Skäldervikens hamn och att utredningen genomförs och återrapporteras till kommunfullmäktige juni 2018

2017-09-04