Liberala svar på lokala frågor i Tidningen Hallå inför valet 2018:

Tidningen Hallå presenterade fram till valet en gång i veckan svaren från samtliga partier i kommunfullmäktige i Ängelholm på ett urval lokala frågor 2018. Här kan du läsa alla svaren från oss i Liberalerna:

1. Vilken kommer att vara Liberalernas viktigaste lokala valfråga?
Vi är övertygade om att det finns flera viktiga lokala valfrågor för ängelholmarna. Frågor som kan vara olika beroende på var i kommunen man bor, ålder eller behov. Välfärden, förskolor och skolor, trafiklösningar, trygghet, integration och en konstruktiv ledning av kommunen är alla viktiga frågor för oss Liberaler i valet 2018.

2. Hur ställer ni er till hälsohotellet?
Hälsohotellet är ett spännande förslag som både stärker utvecklingen av den unika Hälsostaden och blir ett intressant tillskott till turistnäringen med sin centrala placering vid Rönneå.

3. Hur ställer ni er till utvecklingen av Klippanvägens förlängning och Pyttebron?
Sedan 1989 har vi velat bygga Klippanvägens förlängning. Den nya leden ska byggas parallellt med Pyttebron, vilken fortfarande ska vara gång- och cykelbro. Vi är övertygade om att detta är det enda rätta, både vad gäller trafiken till havet och det nya stationsområdet som möjligheterna att få ett mer miljövänligt område kring Stadsparken och Rönneskolan.
 
4. Hur vill ni göra i frågan kring Stadshuset? Behålla eller bygga nytt?
Vi vill behålla det arkitektoniskt unika stadshuset och bygga till om det behövs.

5. Hur vill ni utforma stationsområdet?
Stationsområdet måste utformas med ett helhetstänk vad gäller mobilitet och infrastruktur, grönområde, stadsliv och handel, familjeliv och olika boformer och kultur och mötesplatser. Vi vill ha en levande, attraktiv stadsdel där skolor, vårdcentraler, affärer och mötesplatser finns nära inpå.
 
6. Hur ska lokaler för kulturinstitutioner lösas?
Detta är en fråga som vi i Liberalerna har drivit under lång tid, utan att ha fått gehör. Avsaknaden av en stor scen är märklig i en stad av Ängelholms storlek. Dessutom förespråkar vi att skolor ska öppnas upp för estetiska verksamheter under de tider skolan inte har lektioner. Vi vill bygga om H-byggnaden på Rönneskolan till en ny, utvidgad Kulturskola och därigenom stärka samarbetet med skolan, där det idag redan finns scen, inspelningsmöjligheter m m.

7. Hur ska ni få barn att röra på sig mer?
Vi har fått igenom vår motion om bättre miljöer på våra skolgårdar, vilket vi tror är det bästa sättet att inspirera till rörelse och aktivitet. Vi vill också öka samarbetet mellan skola och idrottsrörelse och säkra cykelvägarna, så att föräldrar vågar låta barnen cykla till och från skolan.

8. Planerar ni några förändringar av skatter och avgifter?
Nej, skatten ska vara oförändrad, det handlar om att hushålla rätt med kommunens och skattebetalarnas pengar. När det gäller avgifter är frågan svårare då denna omfattar ett stort antal olika avgifter. Det är viktigt att tänka på att avgifter drabbar den enskilde individen, vilket kan slå hårt beroende på hushållets inkomster ( t ex vid höjning av hemtjänstavgifter).
 
9. Hur vill ni locka fler turister till Ängelholm?
Ängelholm är inte ensamma i Skåne om en sandstrand. Därför tror vi på en utveckling av Rönneås vackra sträckning och Västersjöområdet samt en satsning på en levande innerstad med handel, restauranger och olika arrangemang som tillsammans med fina sandstränder blir en attraktiv helhet för turister. Aktiva semestrar blir allt mer populära och där har Ängelholm redan idag mycket att erbjuda. Men naturligtvis kan detta utvecklas!

10. Hur vill ni lösa problemet med stranderosionen vid Klitterna?
Stranderosionen är ett regionalt problem för hela Skåne och är dessutom av nationellt intresse då det både handlar om de boende längs kustlinjen och turistnäringen. Vi vill att kommunen skall påskynda åtgärder genom att vara aktiv att söka stöd från stat och EU för att genomföra åtgärder såsom sandfordring och vågbrytare enligt experternas rekommendationer.
Tyvärr har förslag som tagits fram av experterna alla hittills stoppats av Länsstyrelsen.

11. Hur vill ni att Ängelholm ska öka sin befolkning?
Vi behöver fler attraktiva boenden för alla åldrar. En bra skola och barnomsorg är viktigt för alla barnfamiljer, liksom tillgång till kultur och idrott. Fler jobb, utökade studiemöjligheter och billiga lägenheter gör att unga stannar kvar och etablerar sig i kommunen.
 
12. Hur vill ni jobba med integration? 
Skolan är nyckeln till integration. Därför vill vi satsa på utbildning och arbete för att ge alla en chans att så snabbt som möjligt vara en del av samhället. Vi vill också utveckla och stödja samarbeten med den ideella sektorn och näringslivet. Ängelholm och Sverige behöver de nyanlända bl a för att möta behoven i välfärden. Genom att tillvarata de nyanländas kunskaper stimulerar vi också möjligheten till nya, innovativa företag.

13. Vad har ni åstadkommit sedan senaste valet?
Den senaste budgeten, som vi lade tillsammans med Alliansen, har flera liberala inslag. Vi har också fått igenom en försäljning av Parkskolan som i många år kostat kommunen miljoner i uppvärmning och stoppat det nya stadshuset. Kvar ligger våra stora frågor som bibliotekets utveckling och Klippanvägens förlängning, vilka nu äntligen verkar fått gehör av flera andra partier.
 
14. Hur vill ni hålla liv i centrum?
Ett levande centrum är en fantastisk mötesplats som samtidigt skapar trygghet. Stortorget, men även hela innerstaden, är en lämplig plats för event av olika slag, året om. Detta skulle t ex kunna möjliggöras genom en inglasad del på något av stadens torg som man öppnar upp på sommaren där marknader kan finnas under vinterhalvåret (typ Torvehallerne i Köpenhamn).
 
15. Hur ska ni lösa bristen på förskoleplatser i Ängelholm?
Inga förskolebarn ska placeras i paviljonger på grund av missbedömd befolkningsstatistik. Vi vill att fler flexibla förskolor ska byggas och att villkoren för de fria förskolorna ska förbättras så att de har samma villkor som kommunens.
 
16. Hur och var vill ni bygga ÄFF:s nya hemmaarena?
På sikt bör arenan placeras i anslutning till idrottsstaden, men detta är en fråga om ekonomisk prioritering. Om ÄFF går upp i Superettan eller Allsvenskan krävs stora investeringar som i huvudsak bör finansieras med andra medel än kommunens.